ภาพข่าวกิจกรรม

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
  • โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน
  • กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
  • กิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
  • กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
  • กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK