ภาพข่าวกิจกรรม

  • พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา
  • การตรวจประเมินโรงเรียนภัทรวิทยาของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในหัวข้อ"เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย"
  • กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา
  • กิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก
  • กิจกรรมกีฬาสี(แผนกปฐมวัย)ปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK