การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยกิจกรรมประกอบด้วย แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL การวิเคราะห์ผู้เรียน และเทคนิคการวัดผลประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเทคนิคการออกข้อสอบ

ดูภาพเพิ่มเติม
>>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  • สถานที่:ห้องประชุมมารีอา
  • วัน/เดือน/ปี: 9-10 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน