การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล

เพื่อ ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือและระบบการอบรมทางไกล ณ ศูนย์อบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่ 
กิจกรรมประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับประฐมวัย
ประกอบด้วยกิจกรรมถุงปริศนา กิจกรรมสำรวจหุ่น กิจกรรมกายสัมผัส
กิจกรรมตามองเห็น กิจกรรมจมูกดมกลิ่น กิจกรรมหูฟังเสียง กิจกรรมลิ้นชิมรส
กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย

ดูภาพเพิ่มเติม
>>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายปฐมวัย
  • สถานที่:ห้องประชุมมารีอา
  • วัน/เดือน/ปี: 2-4 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน