การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์
ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
มีวัตถุประส่งเพื่อ ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่าย ความร่วมมือและระบบการอบรมทางไกล ณ ศูนย์อบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่ ดูภาพเพิ่มเติม
>>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:ปฐมวัย
  • สถานที่:ห้องประชุมมารีอา
  • วัน/เดือน/ปี: 2-4 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์