กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จำนวน 101 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอห์นปอล โรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีบาทหลวงสำราญ ลออสิทธิภิรมย์ เป็นประธาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 9 มี.ค. 2561

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560