การอบรม"กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" แผนกปฐมวัย โรงเรียนภัทรวิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560" ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนด์ โดยมีคุณครูแผนกปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 13 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กต่อไป

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนด์ กรุงเทพฯ
  • วัน/เดือน/ปี: 5-7 มี.ค. 2561

การอบรม"กิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"