กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนภัทรวิทยา โดยบาทหลวงสำราญ ลออสิทธิภิรมย์ เป็นประธาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนฐานวิชาการ ฐานผจญภัย การเดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 231 คน และครูจำนวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรม

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: วันที่ 3-5 มีนาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3