กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร

กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร สำรวจความพึงพอใจด้านหลักสูตรปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร