พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนภัทรวิทยา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา เพื่อโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับกิจการต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติมาในตลอดปีการศึกษา 2560 กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรวิทยา โดยบาทหลวงสำราญ ลออสิทธิภิรมย์ เป็นประธานในพิธี มีคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายจิตตาภิบาล
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 22 ก.พ. 2561

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา