การตรวจประเมินโรงเรียนภัทรวิทยาของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2

การตรวจประเมินโรงเรียนภัทรวิทยาของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2 เข้าตรวจโรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน นำโดยท่านผอ.ประกาศิต คำสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย เป็นประธานกรรมการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนภัทรวิทยา ได้จัดการต้อนรับ โดยมีเซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา และคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ช่วยกันให้การประเมินครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 19 ก.พ. 2561

การตรวจประเมินโรงเรียนภัทรวิทยาของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2