กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมารีอา โรงเรียนภัทรวิทยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง ตลอดจนแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 17-18 ก.พ. 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6