กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในหัวข้อ"เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย"

กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในหัวข้อ"เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย" ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในหัวข้อ"เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย" ขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมารีอา โรงเรียนภัทรวิทยา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถนำความรู้ วิถีการปกครองประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 46 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 15 ก.พ. 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา