การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา ฝ่ายบริหารจัดการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 และการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 3 ณ. ห้องประชุม อาคารภัทรปัญญา โรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และร่วมกันแก้ไขเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายบริหารจัดการ
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 21 พ.ย. 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา