กิจกรรมฉลองวัดนักบุญเทเรซา

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนภัทรวิทยาร่วมกับสภาภิบาลวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จัดกิจกรรมฉลองวัดนักบุญเทเรซา และสุวรรณสมโภช สังฆมณฑลนครสวรรค์ ระดับเขต 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะสงฆ์ นักบวชคณะต่างๆ สัตบุรุษวัดต่างๆ รวมทั้งคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนภัทรวิทยา เพื่อโมทนาคุณและขอบพระคุณพระเจ้า ตลอดจนระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนภัทรวิทยา

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายจิตตาภิบาล
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 7 ต.ค. 2560

กิจกรรมฉลองวัดนักบุญเทเรซา