กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดงานแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปฐมวัย –ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภัทรวิทยาได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนไปแข่งขันทั้งหมด 18 รายการแข่งขัน และชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ทั้งหมด 3 รายการ ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 1. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 ประกอบด้วย เด็กหญิงพีรภาว์ สีเทียน เด็กหญิงวลวลัญช์ อุปคำ และเด็กหญิงอัญพัชญ์ พงศิริฐากุล ครูผู้ฝึกซ้อม นางนุจรี สังข์อยู่ 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ประกอบด้วย เด็กชายธนกฤต พรหมนิมิตร เด็กชายธรรม ทัดเทียม และเด็กชายอนาวิล ศิลปะศาสตร์ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปริญญารัตน์ ทานะ และนางสาวสุนิษา ใจน้อย 3. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ประกอบด้วย เด็กชายณัฐกรณ์ มุสิทธิ์มณี และเด็กหญิงอมลรดา คชานนท์ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสุมาลี ชัยชอุ่ม

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายวิชาการ
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 8 ส.ค. 2560

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม