กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีนางศรีรัตน์ กรประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกการใช้ทักษะ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วันไตรวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ิงที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จริง

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 8 ส.ค. 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)