การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือฯ

การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมสโมสรลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก ร่วมกับโรงเรียนภัทรวิทยา จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 4/2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือเพิ่มขึ้น และสามารถนำเอาแนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสอนวิชาลูกเสือ การอบรมมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากโรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหอม สาขาห้วยน้ำเย็น และโรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด รวมทั้งสิ้น 60 ท่าน

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายวิชาการ
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 30 ก.ค. - 6 ตุ.ค. 2560

การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 4/2560