งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ

งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝ่ายวิชาการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ลานเทเรซา โรงเรียนภัทรวิทยา โดยเซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ เป็นประธานในพิธี โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ แก่ครูนักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยนิทรรศการประกอบไปด้วย 1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับด้านการพัฒนาเด็ก 2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 4. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียง 5. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม 6. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระราชกรณียกิจเป็นภาษาอังกฤษ 7. นิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การจัดนิทรรศการครั้งนี้ทำให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ศึกษาและได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ ที่ทรงมอบให้กับคนไทยและเป็นการน้อมถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายวิชาการ
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 19 ก.ย. 2560

งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช