กิจกรรมนำพระคริสตเจ้าสู่พี่น้อง

กิจกรรมนำพระคริสตเจ้าสู่พี่น้อง ฝ่ายจิตตาภิบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมนำพระคริสตเจ้าสู่พี่น้อง ในเดือนสิงหาคม ณ บ้านโกช่วย, บ้านถ้ำเสือ,บ้านขุนห้วย, บ้านพะเด๊ะ, บ้านคุ้ม 11 โดยมีเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ เซอร์ซิลวี แสนมุงคุณ เซอร์มารี เดอโลส์ โชติศักดิ์ถาวร คณะครูคาทอลิกและนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมสอนคำสอนให้กับนักเรียน ในโอกาสนี้เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณี เจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ คณะที่ปรึกษา และเซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยาได้มาเยี่ยมเยียนและพบปะนักเรียนคำสอนบ้านถ้ำเสือ

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายจิตตาภิบาล
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมนำพระคริสตเจ้าสู่พี่น้อง